Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-sauce
apple-sauce
['æpl'sɔ:s]
danh từ
táo thắng nước đường
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), lóng sự nịnh hót, sự xiểm nịnh
thán từ
vô lý! tào lao!


/'æpl'sɔ:s/

danh từ
táo thắng nước đường
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), lóng sự nịnh hót, sự xiểm nịnh

thán từ
vô lý! tào lao!

Related search result for "apple-sauce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.