Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-jack


/'æpl,dʤæk/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu táo

Related search result for "apple-jack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.