Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
understanding
understanding
[,ʌndə'stændiη]
danh từ
trí tuệ; sự hiểu biết; sự am hiểu
to have a good understanding of economics
sự am hiểu về kinh tế
he has an excellent understanding
anh ấy rất thông minh
mysteries beyond human understanding
những bí ẩn ngoài tầm hiểu biết của con người
I have only a limited understanding of French
tôi chỉ có một sự hiểu biết hạn chế về tiếng Pháp
sự hiểu nhau; sự thông cảm
no real understanding between husband and wife
không có sự thông cảm thực sự giữa vợ và chồng
(understanding of something) cách lý giải thông tin nhận được
my understanding was that we would meet here
theo tôi hiểu thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đây
(understanding of something) sự thoả thuận sơ bộ; sự thoả thuận không chính thức
to come to/reach an understanding with somebody
đạt được thoả thuận sơ bộ với ai
there is an understanding between us that we will not sell to each other's customers
chúng tôi thoả thuận sơ bộ với nhau rằng bên này sẽ không bán hàng cho khách của bên kia
on the understanding that ...; on this understanding
với điều kiện là...; với điều kiện này
tính từ
có khả năng tỏ ra khoan thứ hoặc thông cảm đối với tình cảm và quan điểm của người khác; thông cảm
an understanding smile
một nụ cười thông cảm


/,ʌndə'stændiɳ/

danh từ
sự hiểu biết, sự am hiểu
to have a good understanding of economics am hiểu về kinh tế
óc thông minh, óc suy xét, trí tuệ
he has an excellent understanding anh ấy rất thông minh
quan niệm
in my understanding of the matter theo quan niệm của tôi về việc này
sự thoả thuận; sự thông cảm, sự hiểu nhau
to come to an understanding with đi đến thoả thuận với
điều kiện
on this understanding với điều kiện này
on the understanding that với điều kiện là
(số nhiều) (từ lóng) chân, cẳng; giày, dép

tính từ
hiểu biết
an understanding man một người hiểu biết
thông minh, sáng ý, mau hiểu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "understanding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.