Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
call-girl
call-girl
['kɔ:lgə:l]
danh từ
gái điếm (thường) hẹn bằng dây nói


/'kɔ:lgə:l/

danh từ
gái điếm (thường hẹn bằng dây nói)

Related search result for "call-girl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.