Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hỏi vợ


[hỏi vợ]
Ask for a girl's hand (from her parents...).
Đi hỏi vợ cho con
To go and ask for a girl's hand for one's son.Ask for a girl's hand (from her parents...)
Đi hỏi vợ cho con To go and ask for a girl's hand for one's son


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.