Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulgarizer
vulgarizer
['vʌlgəraiz]
Cách viết khác:
vulgarise
['vʌlgəraiz]
ngoại động từ
thông tục hoá, tầm thường hoá


/'vʌlgəraizə/

danh từ
người thông tục hoá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.