Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unseasonable
unseasonable
[ʌn'si:znəbl]
tính từ
không đúng mùa, trái mùa, trái vụ
unseasonable fruit
quả trái mùa
unseasonable weather
trời trái tiết
không hợp thời, không đúng lúc
an unseasonable act
một hành động không đúng lúc


/ n'si:zn bl/

tính từ
không đúng mùa, trái mùa, trái vụ
unseasonable fruit qu trái mùa
unseasonable weather trời trái tiết
không hợp thời, không đúng lúc
an unseasonable act một hành động không đúng lúc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unseasonable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.