Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ultra-violet(vật lí) cực tím

/'ʌltrə'vaiəlit/

tính từ
cực tím, tử ngoại
    ultra-violet rays tia cực tím

Related search result for "ultra-violet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.