Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transformer

transformer
[træns'fɔ:mə]
danh từ
người làm biến đổi; vật làm biến đổi
(điện học) máy biến thế


/træns'fɔ:mə/

danh từ
người làm biến đổi; vật làm biến đổi
(điện học) máy biến thế

Related search result for "transformer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.