Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auto-transformer
auto-transformer
[,ɔ:toutræns'fɔ:mə]
danh từ
(điện học) máy tự biến thế


/'ɔ:toutræns'fɔ:mə/

danh từ
(điện học) máy tự biến thế

Related search result for "auto-transformer"
  • Words contain "auto-transformer" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    biến thế ám thị

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.