Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thereof
thereof
[,ðeər'ɔv]
phó từ
(pháp lý) của cái đó, của việc ấy; từ đó


/ðeər'ɔv/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) của cải đó, của nó, của việc ấy
từ đó

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thereof"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.