Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thereby
thereby
[,ðeə'bai]
phó từ
bằng cách ấy, theo cách ấy; bằng phương tiện đó; do đó
có dính dáng tới cái đó, có liên quan tới cái đó
thereby hangs a tale
có một câu chuyện dính dáng tới cái đó


/'ðeə'bai/

phó từ
bằng cách ấy, theo cách ấy, do đó
có dính dáng tới cái đó, có liên quan tới cái đó
thereby hangs a tale có một câu chuyện dính dáng tới cái đó

Related search result for "thereby"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.