Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
them


/ðem/

danh từ

chúng, chúng nó, họ

    there were three of them chúng nó cả thảy có ba đứa


Related search result for "them"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.