Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
erythema
erythema
[,eri'θi:mə]
danh từ
(y học) ban đỏ


/,eri'θi:mə/

danh từ
(y học) ban đỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.