Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
text-hand




text-hand
['tekst'hænd]
danh từ
chữ viết to (như) text


/'teksthænd/

danh từ
chữ viết to ((như) text)

Related search result for "text-hand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.