Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulphurous
sulphurous
['sʌlfərəs]
Cách viết khác:
sulfurous
['sʌlfərəs]
tính từ
(thuộc) lưu hùynh; giống như lưu hùynh
the volcano's sulphurous fumes
khói lưu hùynh của núi lửa
có lưu hùynh; chứa lưu hùynh hoá trị thấp
(như) sulphureous
(hoá học) sunfurơ
sulphurous acid
axit sunfurơ


/'sʌlfərəs/

tính từ
(như) sulphureous
(hoá học) sunfurơ
sulphurous acid axit sunfurơ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sulphurous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.