Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulphureous
sulphureous
[sʌl'fjuəriəs]
tính từ (như) sulphurous
(thuộc) lưu huỳnh, giống lưu huỳnh
(thực vật học) màu vàng lục


/sʌl'fjuəriəs/

tính từ ((cũng) sulphurous)
(thuộc) lưu huỳnh, giống lưu huỳnh
(thực vật học) màu vàng lục

Related search result for "sulphureous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.