Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulphuric
sulphuric
[sʌl'fjuərik]
Cách viết khác:
sulfuric
[sʌl'fjuərik]
tính từ
(hoá học) xunfuric; chứa lưu hùynh hoá trị cao
sulphuric acid
axit xunfuric


/sʌl'fjuərik/

tính từ
(hoá học) Sunfuric
sulphuric acid axit sunfuric

Related search result for "sulphuric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.