Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sub-reader
sub-reader
['sʌb'ri:də]
danh từ
người đọc phụ (ở phòng tập sự luật sư)


/'sʌb'ri:də/

danh từ
người đọc phụ (ở phòng tập sự luật sư)

Related search result for "sub-reader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.