Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shroud


/ʃraud/

danh từ

vải liệm

màn che giấu

    the whole affair was wrapped in a shroud of mystery tất cả vấn đề còn ở trong màn bí mật

(số nhiều) mạng thừng chằng cột buồm

ngoại động từ

liệm, khâm liệm

giấu, che đậy


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shroud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.