Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
post-graduate


/'poust'grædjuit/

tính từ
sau khi tốt nghiệp
    a post-graduate student nghiên cứu sinh

danh từ
nghiên cứu sinh

Related search result for "post-graduate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.