Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polypus
polypus
['pɔlipəs]
danh từ, số nhiều polypi
(y học) bệnh polip


/'pɔlipəs/

danh từ, số nhiều polypi /'pɔlipai/, polypuses /'pɔlipəsiz/
(y học) bệnh polip

Related search result for "polypus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.