Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polypous
polypous
['pɔlipəs]
Cách viết khác:
polypoid
['pɔlipɔid]
như polypoid


/'pɔlipɔid/ (polypous) /'pɔlipəs/

tính từ
(thuộc) polip; giống polip
(y học) (thuộc) bệnh polip

Related search result for "polypous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.