Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oil-paint
oil-paint
Xem oil-colour


/'ɔil,kʌlə/ (oil-paint) /'ɔil'peint/
paint) /'ɔil'peint/

danh từ
sơn dầu

Related search result for "oil-paint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.