Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oil-painting
oil-painting
['ɔil'peintiη]
danh từ
nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu
I don't like oil-painting
tôi không thích nghệ thuật sơn dầu
tranh sơn dầu
to be no oil-painting
là một người chất phác hoặc xấu xí


/'ɔil'peintiɳ/

danh từ
nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu
tranh sơn dầu

Related search result for "oil-painting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.