Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lac
lac
[læk]
danh từ
cánh kiến đỏ
sữa (ghi tắt trong đơn thuốc)
danh từ + Cách viết khác: (lakh)
[lɑ:k]
(Anh-Ấn) mười vạn (nói về đồng rupi)


/læk/

danh từ
cánh kiến đỏ
sơn

danh từ (lakh) /lɑ:k/
(Ânh-Ân) mười vạn ((thường) nói về đồng rupi)

danh từ
sữa ((viết tắt) trong đơn thuốc)

Related search result for "lac"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.