Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kick-starter
kick-starter
['kik,stɑ:tə]
danh từ
cần khởi động (mô tô)


/'kik,stɑ:tə/

danh từ
cần khởi động (mô tô)

Related search result for "kick-starter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.