Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irreproachable
irreproachable
[,iri'prout∫əbl]
tính từ
không thể chê trách được
irreproachable behaviour
cách xử sự không chê vào đâu được


/,iri'proutʃəbl/

tính từ
không thể chê trách được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irreproachable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.