Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irreproachableness
irreproachableness
[,iri'prout∫əblnis]
Cách viết khác:
irreproachability
['iri,prout∫ə'biliti]
như irreproachability


/'iri,proutʃə'biliti/ (irreproachableness) /,iri'proutʃəblnis/

danh từ
tính không thể chê trách được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.