Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inly
inly
['inli]
phó từ, (thơ ca)
ở trong
trong tâm can, trong thâm tâm, sâu sắc


/'inli/

phó từ, (thơ ca)
ở trong
trọng tâm can, trong thâm tâm, sâu sắc

Related search result for "inly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.