Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inlaw
inlaw
[in'lɔ:]
ngoại động từ
(pháp lý) khôi phục quyền lợi cho một người bị đặt ngoài vòng pháp luật, phục quyền cho người bị đặt ngoài vòng pháp luật


/in'lɔ:, 'in'lɔ:/

ngoại động từ
(pháp lý) khôi phục lại quyền lợi và sự che chở của pháp luật cho (một kẻ phạm tội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật)

Related search result for "inlaw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.