Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
induction-coil
induction-coil
[in'dʌk∫n'kɔil]
danh từ
(điện học) cuộn cảm ứng


/in'dʌkʃnkɔil/

danh từ
(điện học) cuộn cảm ứng

Related search result for "induction-coil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.