Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
i-beam
i-beam
['aibi:m]
danh từ
(kỹ thuật) rầm chữ I


/'aibi:m/

danh từ
(kỹ thuật) rầm chữ I

Related search result for "i-beam"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.