Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hawk-nosed
hawk-nosed
['hɔ:k'nouzd]
tính từ
có mũi khoằm (như) mũi diều hâu


/'hɔ:k'nouzd/

tính từ
có mũi khoằm (như mũi diều hâu)

Related search result for "hawk-nosed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.