Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goggle
goggle
['gɔgl]
nội động từ
trợn tròn mắt; giương mắt nhìn
lồi ra (mắt)
ngoại động từ
trợn tròn (mắt)


/'gɔgl/

nội động từ
trợn tròn mắt; giương mắt nhìn
lồi ra (mắt)

ngoại động từ
trợn tròn (mắt)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "goggle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.