Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fuze


/fju:z/

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kíp (bom...); ngòi (pháo...)

ngoại động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) fore


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fuze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.