Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fog-bound
fog-bound
['fɔgbaund]
tính từ
không đi được vì sương mù dày đặc (thuyền bè)


/'fɔgbaund/

tính từ
không đi được vì sương mù dày đặc (thuyền bè)

Related search result for "fog-bound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.