Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
factitious
factitious
[fæk'ti∫əs]
tính từ
giả tạo, không tự nhiên


/fæk'tiʃəs/

tính từ
giả tạo, không tự nhiên

Related search result for "factitious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.