Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fastidious
fastidious
[fə'stidiəs]
tính từ
khó tính, khó chiều; cảnh vẻ, kén cá chọn canh


/fæs'tidiəs/

tính từ
dễ chán, chóng chán
khó tính, khó chiều; cảnh vẻ, kén cá chọn canh

Related search result for "fastidious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.