Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decoction
decoction
[di'kɔk∫n]
danh từ
sự sắc, nước sắc (thuốc...)


/di'kɔkʃn/

danh từ
sự sắc, nước xắc (thuốc...)

Related search result for "decoction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.