Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
counter-agent
counter-agent
['kauntər 'eidʒənt]
danh từ
nhân tố phản tác dụng


/'kauntər'eidʤənt/

danh từ
nhân tố phản tác dụng

Related search result for "counter-agent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.