Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corn-killer
corn-killer
['kɔ:n,kilə]
Cách viết khác:
corn-plaster
['kɔ:n,plɑ:stə]
danh từ
thuốc chữa chai chân


/'kɔ:n,kilə/ (corn-plaster) /'kɔ:n,plɑ:stə/
plaster) /'kɔ:n,plɑ:stə/

danh từ
thuốc chữa chai chân

Related search result for "corn-killer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.