Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cordite
cordite
['kɔ:dait]
danh từ
cođit (thuốc nổ không khói)


/'kɔ:dait/

danh từ
cođit (thuốc nổ không khói)

Related search result for "cordite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.