Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corded
corded
['kɔ:did]
tính từ
buộc bằng dây
có sọc nổi (vải, nhung...)


/'kɔ:did/

tính từ
buộc bằng dây
có sọc nổi (vải, nhung...)

Related search result for "corded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.