Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
constraint
constraint
[kən'streint]
danh từ
sự bắt ép, sự ép buộc, sự cưỡng ép, sự thúc ép
to act under constraint
hành động do bị ép buộc
sự đè nén, sự kiềm chế
sự gượng gạo, sự miễn cưỡng; sự e dè
to speak without constraint
nói không e dè
sự câu thúc, sự giam hãm, sự nhốt (người điên)(Tech) ước chế, ràng buộc


sự ràng buộc, sự hạn chế
artificial c. liên hệ giả tạo, ràng buộc giả tạo
dual c.s ràng buộc đối ngẫu
feasible c.s (lý thuyết trò chơi) ràng buộc chấp nhận được
geometric c. ràng buộc hình học
ideal c. ràng buộc lý tưởng
nonintegrable c. ràng buộc không khả tích
rheonomous c. (cơ học) liên kết không ngừng
row c. ràng buộc về hàng
scleronomous c. (cơ học) liên kết dừng

/kən'streint/

danh từ
sự bắt ép, sự ép buộc, sự cưỡng ép, sự thúc ép
to act under constraint hành động do bị ép buộc
sự đè nén, sự kiềm chế
sự gượng gạo, sự miễn cưỡng; sự e dè
to speak without constraint nói không e dè
sự câu thúc, sự giam hãm, sự nhốt (người điên)

Related search result for "constraint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.