Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conjoin
conjoin
[kən'dʒɔin]
động từ
kết giao, kết hợp, liên hiệp; nối, chắp lại
to conjoin two pieces
nối hai mảnh
two families conjoin
hai nhà kết giao với nhau về hôn nhân, hai nhà thông gia với nhau


/kən'dʤektʃə/

động từ
kết giao, kết hợp, liên hiệp; nối, chắp lại
to conjoin two piece nối hai mảnh
two families conjoin hai nhà kết giao với nhau về hôn nhân, hai nhà thông gia với nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "conjoin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.