Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cirrous
cirrous
Xem cirrose


/'sirous/ (cirrous) /'sirəs/

tính từ
có tua cuốn; hình tua cuốn
có lông gai; hình lông gai
(khí tượng) (thuộc) mây ti

Related search result for "cirrous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.