Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bunting

bunting
['bʌntiη]
danh từ
cờ trang trí
vải may cờ
(động vật học) chim sẻ đất


/'bʌntiɳ/

danh từ
vải may cờ
cờ

danh từ
(động vật học) chim sẻ đất

Related search result for "bunting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.