Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blaeberry
blaeberry
['bleibri]
Cách viết khác:
bilberry
['bilbri]
như bilberry


/'biləri/ (blaeberry) /'bilbəri/

danh từ
(thực vật học) cây việt quất
quả việt quất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blaeberry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.