Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bilberry

bilberry
['bilbri]
Cách viết khác:
blaeberry
['bleibri]
danh từ
(thực vật học) cây việt quất
quả việt quất


/'biləri/ (blaeberry) /'bilbəri/

danh từ
(thực vật học) cây việt quất
quả việt quất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bilberry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.